et rikt dyreliv

Svalbard er hjemmet til et rikt og spennende dyreliv. Her finnes mange unike dyr, spesialtilpasset det tøffe klimaet.

polarrev

Polarreven finnes på hele Svalbard, fra høye fjell og breer og ned til kysten og drivisen. Den er i slekt med rødreven, men mindre i kroppsstørrelse og veier kun mellom 2,5 til 5 kg. De er svært godt tilpasset arktiske forhold med sin korte snute og runde ører. Den ekstremt tykke vinterpelsen kan holde varmen på kalde vinterdager ned mot -40 grader (!). Polarreven er en utspekulert jeger og åtseleter, og kan av og til sees jaktende på fugl under fuglefjell, i nærheten av reinsdyrkadaver i villmarka, eller til og med i bygatene på leting etter godsaker. Visste du at polarrever holder sammen i par hele livet?

reinsdyr

Svalbardreinen er en underart av reinsdyr som finnes kun på Svalbard. Den har tilpasset seg det arktiske klimaet med sin karakteristiske tettbygde og butte kropp med korte bein og et lite hode. Svalbardreinsdyret har ingen naturlige fiender, noe som resulterer i at den ikke redd for verken mennesker eller andre dyr. De bruker nesten all sin tid på å gresse og drøvtygge for å bygge nok fett til å overleve den kalde arktiske vinteren. Du ser de ofte vandrende gjennom byen, og det er ikke et uvanlig syn å våkne opp til ville reinsdyr som gresser rett utenfor vinduet.

hvalross

På Svalbard finnes hvalross i villmarka året rundt. De hviler ofte på isflak. Om sommeren og høsten kan man også finne hvilende hvalrosskolonier på strender, holmer, og skjær. De holder seg til spesifikke plasser hvor alle forhold ligger til rette for tilgang på mat og hvileplasser. Hvalross er ekstremt sosiale dyr og opptrer som oftest i flokk. Etter de har vært ute i sjøen for å spise trekker de opp på isflak eller land for å hvile godt ut sammen med flokken. Det er ikke uvanlig at de da legger seg tett i tett, eller til og med oppå hverandre!

fugler

Det er få fuglearter på Svalbard sammenlignet med sørligere strøk, men mange av artene er til gjengjeld svært tallrike. Om sommeren invaderes øygruppen når titusenvis av sjøfugl kommer for å hekke i fjellene. De fleste fugleartene trekker sørover på seinsommeren. De tilbringer vinteren i strøk med gunstigere klima og bedre mattilgang. Svalbardrypa er den eneste overvintrende, landlevende fuglearten. Av sjøfuglene er det normalt bare et lite antall ærfugl, havelle og teist som overvintrer i Svalbards kystnære områder.

isbjørn

Isbjørn er kanskje det fremste symbolet på at Svalbard er villmark. Isbjørnen er verdens største, landlevende rovpattedyr, og er først og fremst å finne i arktiske strøk. Ca 3000 isbjørner befinner seg på Svalbard og isen rundt. Isbjørnen regnes som et maritimt pattedyr fordi den tilbringer mesteparten av livet i havisen. De føder sine barn i snøhuler på land og ungbjørnene går sammen med mora til de er rundt 2 år gamle. Den lever hovedsakelig av ringsel, som er den vanligste selarten i farvannene rundt Svalbard.

hval

På Svalbard og Arktis generelt er det kun tre hvalarter som oppholder seg hele året. Det er grønlandshval, hvithval og narhval.  I tillegg er det en rekke hvalarter som trekker nordover fra sydligere breddegrader for å dra nytte av den høyproduktive arktiske sommeren når fjordene er fulle av mat. De vanligste av disse i Svalbardområdet er vågehval, finnhval, knølhval, spekkhuggere og springere. Til og med verdens største dyr, blåhvalen, finner veien opp til høyarktis i sommersesongene. Det er et majestetisk syn å se disse store dyrene ute i fjorden.

sel

Seler er sjøpattedyr som er usedvanlig gode svømmere og dykkere, og tilbringer mesteparten av livet i vann. Ringselen er den vanligste selarten på Svalbard og finnes overalt i isfylte farvann i Arktis helt opp til Nordpolen. Ringselen blir rundt 130 cm lang og veier avhengig av sesong mellom 50-100 kg. Av andre selarter finnes det tre hjemhørende selarter; storkobbe, steinkobbe og selfølgelig den største av de alle - hvalross. Visste du at hos selene har lemmene blitt omdannet til svømmeredskaper, kalt luffer?

.